Oversikt over regler for gründere i foreldrepermisjon

Hva sier NAV om gründervirksomhet i foreldrepermisjon?

Regler og forhold du som gründer bør være oppmerksom på

Publisert

Alle som har hatt foreldrepermisjon, vet at det er mye jobb. Det er like fullt et avbrekk fra den “vanlige” jobben, noe som kan være kraftig drivstoff for en kreativ gründer-hjerne. Men hva sier NAV?

Med god hjelp av fagavdelingen i NAV, her er en kort oppsummering av hvilke regler som gjelder og hva en gründer i fødselspermisjon må være spesielt oppmerksom på:

1: Det helt grunnleggende

Selve grunnlaget for foreldrepengene - altså hvor mye du vil få per permisjonsdag - fastsettes bare en gang, og det er når permisjonen begynner. 

Foreldrepengeperioden er 49 uker med full sats (100 prosent), eller 59 uker med redusert sats (80 prosent). Foreldrene må velge full eller redusert sats før permisjonen begynner, og kan ikke endre på det underveis. Foreldrene må også velge det samme.

En del av permisjonstiden er forbeholdt mor. De siste tre ukene før og de første seks ukene etter fødsel er det mor som må ta, og i denne perioden kan ikke mor ha noen form for arbeidsaktivitet.

2: Fleksibilitet

Fra uke 7 etter fødselen kan mor jobbe. Og fra dette tidspunktet og fram til barnet fyller tre år, kan mor velge ganske fritt i hvilke perioder hun vil ta ut foreldrepenger. Ved heltidsarbeid må man ta opphold i foreldrepengeperioden. Deltidsarbeid kan kombineres med foreldrepenger, og gjør at den gjenstående foreldrepengeperioden forlenges.

Endringer i foreldrepengene underveis henger sammen med arbeidsaktivitet hos forelderen. 

3: Alle timer gjelder!

NAV må ha melding om all aktivitet knyttet til utført arbeid. Det er uavhengig av hvem man arbeider for: egen arbeidsgiver, egen virksomhet, et styre i et selskap, en organisasjon, et boligsameie, osv.

Det er omfanget av arbeidsaktiviteten - altså tiden du bruker - og ikke om eller hvor mye du tjener på arbeidet, som har betydning for utbetaling av foreldrepenger og lengde av foreldrepengeperioden.

Det betyr at om mor begynner i arbeidsaktivitet fra uke 7 eller senere, må NAV ha beskjed om hvor mange timer i løpet av en dag, uke eller måned det er snakk om, for å kunne avgjøre hvordan det påvirker utbetalingen av foreldrepengene. 

Eksempel: Mor kan jobbe med etablering av egen virksomhet en dag i uken, og ha foreldrepenger de andre 4 dagene. NAV vil da fastsette en stillingsprosent for mors arbeidsaktivitet til 20 prosent, og utbetalingen av foreldrepenger blir redusert til 80 prosent. Samtidig vil perioden med foreldrepenger bli forlenget med en dag per uke i det tidsrommet hvor mor jobber.

– Når på døgnet eller hvilken ukedag man utfører arbeidsaktivitet i kombinasjon med foreldrepenger, har ikke betydning. Det er omfanget av arbeidsaktiviteten, altså hvor mange timer totalt per døgn mor har utført arbeidsaktivitet, som får betydning for hvilket omfang NAV fastsetter mors arbeidsaktivitet til. To kvelder per uke på til sammen 8 timers arbeid, eller én lørdag med 8 timers arbeid, vil begge medføre en reduksjon til 80 prosent foreldrepenger, sier seksjonssjef Lene Lied i NAV.

4: Praktisk info

Er barnet født før 1. oktober 2021, må mor søke NAV før hun begynner med arbeidsaktivitet. Er barnet født fra og med 1. oktober 2021, er det ikke nødvendig å søke i forkant, men man må uansett melde fra.

Hvis mor vet at hun skal ha en eller flere perioder med deltidsarbeid allerede når hun søker om foreldrepenger, går det an å legge inn i søknadsløsningen samtidig.

Hvis mor bestemmer seg for å begynne med deltidsarbeid mens hun allerede er i en foreldrepengeperiode, sendes dette som en digital endringssøknad til NAV. 

– Vi jobber kontinuerlig med våre digitale løsninger for å gjøre det enkelt og forutsigbart å styre sin egen foreldrepengeperiode, ut ifra de rammene som lovverket gir, sier seksjonssjef  Lene Lied i NAV.